หลักสูตร การเก็บตัวอย่างและการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น