สีสะท้อนความร้อน
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
สีสะท้อนความร้อน หรือเซรามิคโค๊ตติ๊ง มีสารที่เป็นฉนวนกันความร้อนอยู่ในโพลีเมอร์ มีประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อน และสกัดกั้นความร้อน สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในของตัวอาคารลงได้