กาวและวัสดุเชื่อมประสาน
บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด