สัมมนาประจำปี2563

บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอย่างครบวงจรภายใต้แบรนด์ “ clevcon”
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ “ clevcon” นั้นได้รับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์มากว่า 10 ปี ที่ร่วมกันทำการวิจัยพร้อมนำนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์เข้ามาควบคุม พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเคมีภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้นำเทคโนโลยีและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนในการผลิต
ในด้านการบริหารจัดการและการผลิต บริษัท เคลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจการโดยนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครื่องจักรเพื่อการสร้างองค์กรที่มั่นคงอย่างยั่งยืน